September 23, 2022 – 27 Elul 5782: Shabbos Parshas Netzvim

Shabbos Parshas Netzvim

Torah for Rosh Hashanah 2022

Medresh Moshe 1906, Page 131 – Simanim

I hope I captured in my translation of this Maamor and in my speech the essence of my great Uncle, Moshe Mordechai Morgenstern, known as the Pilaver Rebbe.

וְאָמַר רַבִּי יִצְחָק: . . . אֶלָּא: לָמָּה תּוֹקְעִין וּמְרִיעִין כְּשֶׁהֵן יוֹשְׁבִיןוְת וֹקְעִין וּמְרִיעִין כְּשֶׁהֵן עוֹמְדִין כְּדֵי לְעַרְבֵּב הַשָּׂטָן.

Friday night we ate by the Glenners and had a great Shabbos meal.  They always put out a great spread.  

Shabbos morning the first time since my stroke back in late June, I walked to Anshei Shalom and davened.  Spoke to Mateo Aceves, who told me his wife is just about due.  She had a baby boy on Wednesday, September 29th, 2022.  Rabbi Wolkenfled’s speech was about the word “Hayom” mentioned twenty times in this week’s Sedra.    I then walked to Chabad.  The Kiddush was excellent.  Marcel’s daughter recently had a baby girl and he sponsored the Kiddush.  There were ten people at the Shiur; Paul, Avigail, Tamar, Ray, Herb, Peggy and Sid, Mia, Lisa and myself.   I spoke out the below Medresh Moshe.  I also said a new translation of the words   לְעַרְבֵּב הַשָּׂטָן used in Talmud Rosh Hashana 16B different than the plain meaning.  Plain meaning is to confuse the Satan; however, Rashi seems to say to silence, and I want to translate to sweeten based on the Midrash Moshe, similar to the word  והערב  in Bircas Hatorah.

After the speech I went to my son’s apartment and slept.  Went for Maariv to Anshei Shalom.  After Shabbos  I walked home.  At 4100 N. Clark, a car stopped and asked if everything was okay.  I asked to use his phone and asked if he could drive me home.  He did and we had a  number of delightful conversations.  We talked about Torah, Gettysburg, America, his parents and his life.  His name is Jan – John W. Dressel.  He is a Navy contractor and specializes in asbestos removal.  Overall a very pleasant Shabbos.

The below Gemora in Horayos 12A brings down three related ideas about סימנים – omens :

1) Braissa that says kings are anointed only by a spring.  A spring is always flowing and it is an omen that the king’s monarchy should endure.  Proof is a Pasuk in Kings 1 when Dovid instructed his son Shlomo to be anointed king.

2) Rav Ami – talks about a test to see if one will be successful

3) Abaya who says we eat certains types of specific foods for us to have a good omen, 

The Gemora in Horayos from Sefaria:

ת”ר אין מושחים את המלכים אלא על המעיין כדי שתמשך מלכותם שנא’ (מלכים א א, לג) ויאמר המלך להם קחו עמכם את עבדי אדוניכם [וגו’] והורדתם אותו אל גחון The Sages taught: One anoints the kings only upon a spring, as an omen, so that their kingdom will continue like a spring, as it is stated with regard to the coronation of Solomon before the death of David: “And the king said unto them: Take with you the servants of your lord, and let Solomon my son ride upon my own mule, and bring him down to Gihon. And let Tzadok the priest and Nathan the prophet anoint him there king over Israel and sound the shofar and say: Long live King Solomon” (I Kings 1:33–34).

אמר רבי אמי האי מאן דבעי לידע אי מסיק שתיה אי לא ניתלי שרגא בעשרה יומי דבין ראש השנה ליום הכפורים בביתא דלא נשיב זיקא אי משיך נהוריה נידע דמסיק שתיה § Apropos good omens, the Gemara cites a statement that 

Rabbi Ami said: This person who seeks to know if he will complete his year or if he will not, i.e., whether or not he will remain alive in the coming year, let him light a lamp, during the ten days that are between Rosh HaShana and Yom Kippur, in a house in which wind does not blow. If its light continues to burn, he knows that he will complete his year.

ומאן דבעי למיעבד בעיסקא ובעי למידע אי מצלח אי לא מצלח לירבי תרנגולא אי שמין ושפר מצלח And one who seeks to conduct a business venture and wishes to know if he will succeed or if he will not succeed, let him raise a rooster. If the rooster grows fat and healthy, he will succeed.

האי מאן דבעי למיפק [לאורחא] ובעי למידע אי חזר ואתי לביתא אי לא ניקום בביתא דחברא אי חזי בבואה דבבואה לידע דהדר ואתי לביתא ולאו מלתא היא דלמא חלשא דעתיה ומיתרע מזליה אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא היא [לעולם] יהא רגיל למיחזי בריש שתא קרא ורוביא כרתי וסילקא ותמרי One who seeks to embark on a journey and wishes to know if he will return and come to his home or if he will not, let him go to a dark [daḥavara] house. If he sees the shadow of a shadow he shall know that he will return and come home. The Sages reject this: This omen is not a significant matter. Perhaps he will be disheartened if the omen fails to appear, and his fortune will suffer and it is this that causes him to fail. 

אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא היא [לעולם] יהא רגיל למיחזי בריש שתא קרא ורוביא כרתי וסילקא ותמרי

Abaye said: Now that you said that an omen is a significant matter, a person should always be accustomed to seeing these on Rosh HaShana: Squash, and fenugreek, leeks, and chard, and dates, as each of these grows quickly and serves as a positive omen for one’s actions during the coming year.

Shulchan Aruch  Siman 583 – דברים שנוהגים לאכול בליל ר”ה ובו ב”ס:

יהא אדם רגיל לאכול בראש השנה רוביא דהיינו תלתן כרתי סילקא תמרי קרא וכשיאכל רוביא יאמר יהי רצון שירבו זכיותינו כרתי יכרתו שונאינו סלקא יסתלקו אויבינו תמרי יתמו שונאינו קרא יקרע גזר דיננו ויקראו לפניך זכיותינו: הגה ויש נוהגין לאכול תפוח מתוק בדבש (טור) ואומרים תתחדש עלינו שנה מתוקה (אבודרהם) וכן נוהגין ויש אוכלים רימונים ואומרים נרבה זכיות כרמון ונוהגין לאכול בשר שמן וכל מיני מתיקה: (מרדכי דיומא): (1) One should eat beans, leeks, beets, dates, and pumpkin. And as one eats the beans (rubiya), they say: God, may our merits increase (yirbu)! Eating leeks (karti), they say: God, may our enemies be wiped out (yekartu)! Eating dates (tamri), say: God, may our enemies disappear (yetamu)! Eating pumpkin (kra), say: God, may our judgement be ripped up (yikra) and may our merits be called out (yikrau) before You! RAMA: Some have a custom of eating a sweet apple in honey, and saying: May a sweet year be renewed on us! This is what we do. Some eat pomegranates, and say: may our merits be as many as pomegranate seeds! And we are accustomed to eat fatty meat and all sorts of sweets.

אוכלים ראש כבש לומר נהיה לראש ולא לזנב וזכר לאילו של יצחק: הגה יש מדקדקים שלא לאכול אגוזים שאגוז בגימטריא חט ועוד שהן מרבים כיחה וניעה ומבטלים התפלה (מהרי”ל) והולכין אל הנהר לומר פסוק ותשליך במצולות ים כל חטאתינו וגומר (מנהגים) וגם נוהגים שלא לישן ביום ראש השנה (ירושלמי) ומנהג נכון הוא: Eat a head of a lamb saying: Let us be as a head and not a tail. It is also a remembrance of the ram of Isaac. Rema: There are those who are careful not to eat nuts, as the word “egoz” in gematriah [is equal to the value of] chet (sin). They also cause a lot of excess saliva and phloem and cause abrogation of prayers. They also go to a river and say the verse: And Thou wilt cast all their sins into the depths of the sea (Micah 7:19). There are also those who do not sleep during Rosh Hashana during the day, and this is the correct thing to do.

The Medresh Moshe asks:

#1 – It seems that Abayah is basing his law on Reb Ami.  However, Reb Ami’s case is different because his cases are a test which if the test is successful, he will be successful in his endeavor.  How can Abayeh prove his point from Reb Ami.  How is eating Rubya – fenugreek a good sign that our merits should increase or our enemies should be destroyed.  There is no test.

The Drisha on Orach Chaim 583:

סימנא מילתא היא ק”ק מאי ענין סימנא דאביי לסימנא דרבה דבשלמא סימנא דרבה י”ל כיון שרואה שהנר דולק יפה והתרנגול משמן שפיר יכול לידע שהש”י הסכים עמו להיות לו לסימן טוב אבל בהאי דאכל כרתי ואתרוגא ואינך מאי סימנא מילתא שייך לומר ביה וי”ל דלאו לדמות אתא אביי אלא ה”ק השתא דאמרת סימנא מילתא בעלמא היא ולית ביה משום ניחוש א”כ בהאי נמי לית ביה משום ניחוש ומותר וכ”פ בתשובת הגאונים והביא הג”ה במנהגים ז”ל ומנהג לאכול מתיקה ואין בוה משום ניחוש מרדכי ריש יומא עכ”ל: 

#2 – Reb Ami’s statement was rejected by the Gemora so how can Abayeh use Reb Ami for his Halacha.

#3 – Why didn’t Abayah bring his proof from a Mishna in Chulin 83A:

 בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו אמה מכרתי לשחוט בתה מכרתי לשחוט ואלו הן ערב יום טוב האחרון של חג וערב יום טוב הראשון של פסח וערב עצרת וערב ראש השנה וכדברי רבי יוסי הגלילי אף ערב יום הכפורים בגליל

ערב יו”ט האחרון של חג – הא דלא נקט (יום) הראשון של חג לפי שהם טרודים במצות לולב וסוכה ואין להם פנאי להרבות בסעודות וי”מ דבהנך ארבעה פרקים טעמא רבה אית בהו יו”ט האחרון של חג לפי שהוא זמן בפ”ע וחלוק משלפניו תקנו להרבות בסעודה משא”כ בשביעי של פסח וגם הקרבנות שבשמיני היו בשביל ישראל וכל החג היו מקריבין נגד העובדי כוכבים וערב פסח לפי שהוא יום גאולה ויציאה לחירות ועצרת כדאמרינן בפרק אלו דברים (פסחים דף סח:) הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם ור”ה מפני שהוא תחלת השנה מרבים בסעודה לעשות סימן יפה וכמה עניני’ עושים בו לסימן יפה כדאמר במסכת הוריות (דף יב.) וכריתות (דף ה:):

The Medresh Moshe answers the three questions:

Abayah is really referring back to the Braissa about kings being anointed by a stream.  The flow of the Gemora is as follows:

We have the Braissa that Simanim are effective based on a  Pasuk in Kings I verses 1:33 and 1:34.  Comes along Reb Ami and says this type of sign also works.  Even though Reb Ami is pushed off, we see from Reb Ami that signs do work from the fact that Dovid said to take Shlomo down to the Gichon.  The Medresh Moshe continues that Abayah says his thought based on our Braissa.  He used this Brasisa of kings over the Mishna in Chulin 83A because our Braissa is based on a Pasuk vs. using the Mishan is Culin 83A.

In fact the Ein Yakov says directly that Abayeh is referring to the Braissa and not Reb Ami.

The Medresh Moshe continues – why do we need omens and signs. It says תָּמִ֣ים תִּֽהְיֶ֔ה עִ֖ם יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ׃

“You must be wholehearted with your God יהוה”  The Haga in the Shulchan Aruch says in Chapter 664- Siman 1

כתבו הראשונים ז”ל שיש סימן בצל הלבנה בליל הו”ר מה שיקרה לו או לקרוביו באותה השנה ויש מי שכתב שאין לדקדק בזה כדי שלא ליתרע מזליה גם כי רבים אינם מבינים הענין על בוריו ויותר טוב להיות תמים ולא לחקור עתידות כנ”ל:

The Merdresh Moshe answers by asking a question –

What does anointing kings by a stream have to do with an enduring monarchy? The Torah says how to have a long reign in D’varim Verse 17:19-20 and it is not annoying the King by a stream.

וְהָיְתָ֣ה עִמּ֔וֹ וְקָ֥רָא ב֖וֹ כׇּל־יְמֵ֣י חַיָּ֑יו לְמַ֣עַן יִלְמַ֗ד לְיִרְאָה֙ אֶת־יְהֹוָ֣ה אֱלֹהָ֔יו לִ֠שְׁמֹ֠ר אֶֽת־כׇּל־דִּבְרֵ֞י הַתּוֹרָ֥ה הַזֹּ֛את וְאֶת־הַחֻקִּ֥ים הָאֵ֖לֶּה לַעֲשֹׂתָֽם׃ לְבִלְתִּ֤י רוּם־לְבָבוֹ֙ מֵֽאֶחָ֔יו וּלְבִלְתִּ֛י ס֥וּר מִן־הַמִּצְוָ֖ה יָמִ֣ין וּשְׂמֹ֑אול לְמַ֩עַן֩ יַאֲרִ֨יךְ יָמִ֧ים עַל־מַמְלַכְתּ֛וֹ ה֥וּא וּבָנָ֖יו בְּקֶ֥רֶב יִשְׂרָאֵֽל׃         

The Medresh Mordechai answers that correct, going to stream by itself is meaningless.  However, Dovid was attempting to “היינו כדי להיות נסמן בּשלמה שצריך מלכותו להמשיך” to reinforce in Shlomo that his kingdom must endure and how does the future king do this? By being faithful to God.   Lessons are more impactful if they are delivered with symbolism.

Similarly this is the purpose of eating the simanim, the special foods on the night of Rosh Hashanah. It it is to awaken in us and  inscribe in our hearts that when we pray for God’s mercy the next day  that we ask in the strongest way possible that we have sufficient merits to give us what we need in life, that harsh decrees against us should be annulled,and we defeat our enemies.   This is a preparation for our davening, at night prior to blowing the Shofar.  As the Pasukim say:

וְהָיָ֥ה טֶֽרֶם־יִקְרָ֖אוּ וַאֲנִ֣י אֶעֱנֶ֑ה ע֛וֹד הֵ֥ם מְדַבְּרִ֖ים וַאֲנִ֥י אֶשְׁמָֽע׃ Before they pray, I will answer;

While they are still speaking, I will respond.

תַּאֲוַ֬ת עֲנָוִ֣ים שָׁמַ֣עְתָּ יְהֹוָ֑ה תָּכִ֥ין לִ֝בָּ֗ם תַּקְשִׁ֥יב אׇזְנֶֽךָ׃ You will listen to the entreaty of the lowly, O LORD,

You will make their hearts firm;  You will incline Your ear.

We can further explain this based on a Gemora in Rosh Hashanah 16B;

וְאָמַר רַבִּי יִצְחָק: . . . אֶלָּא: לָמָּה תּוֹקְעִין וּמְרִיעִין כְּשֶׁהֵן יוֹשְׁבִיןוְת וֹקְעִין וּמְרִיעִין כְּשֶׁהֵן עוֹמְדִין ,

 Rather, Rabbi Yitzḥak asked about the common practice in Jewish communities, which is not explicitly stated in the Torah: Why does one sound a long, continuous shofar blast [tekia] and then a staccato series of shofar blasts [terua] while the congregation is still sitting before the silent prayer,and then sound again a tekia and a terua while they are standing in the Amida prayer?

The Gemora answers — כְּדֵי לְעַרְבֵּב הַשָּׂטָן.  He answers: In order to confuse Satan, for this double blowing of the shofar demonstrates Israel’s love for the mitzva, and this will confuse Satan when he brings his accusations against Israel before the heavenly court, and the Jewish people will receive a favorable judgment.

Rashi says – כדי לערבב – שלא ישטין כשישמע ישראל מחבבין את המצות מסתתמין דבריו:

Rashi doesn’t say confuse, but rather silence Satan. When Satan sees that the Jews love Mitzvos, Satan is silenced.  Both Artscroll and Seferai translate the word  לערבב to confuse.  However Rashi does not use the word that Satan is confused, but rather Satan is silenced.  Granted the word עַרְבֵּב normally means to confuse, however, Rashi does not seem to be saying confuse.  Rather it seems that Rashi is saying the Satan sees that Jews love the commandments of God and is silenced.  You can say that rashi means that Satan thnks the Jews are sinful people and when he sees the Jews love Mitzvos he is confused and says to himself, these are not sinful people and is thus silenced.

However, Rashi says nothing about confusing, rather the word he uses is silenced,  

Asks the Medresh Moshe – we should do this by all commandments, do it twice,  The answer is since Rosh Hashanah is the judgment day, it is important we do the Mitzvah twice to show our love for the Mitzvos.  Since during Musef we ask Hashem to remember us for good we are afraid that Satan will prosecute us.  Therefore beforehand we blow Shofar sitting down, which is not the main time to blow Shofar and during this time we do not pray but are silent, Satan cannot prosecute. And based on the verse in Psalms 18:4    מְ֭הֻלָּל אֶקְרָ֣א יְהֹוָ֑ה וּמִן־אֹ֝יְבַ֗י אִוָּשֵֽׁעַ׃ .All praise! I called on the LORD-d  and was delivered from my enemies.  Through praising God Satan cannot prosecute so therefore we fist blow Shofer sitting where we are not davening, the blowing of Shofar without daening, we are saying praises to hashem and the Saan agrees with this sounding of the Shofer, then when we actually blow Shofar in the davening the Satan again thinks we are praising Hashem. However, now we are davening and Satan does not prosecute us because he is thinking we are only praising Hashem and according to Rashi the satan is silenced.

I think my great uncle is saying more than this.  I think the word לערבב   is to be translated like  והערב

In Birchas Hatorah and it means to sweeten.  Meaning Satan actually answers Amen because he thinks we are saying praises to Hashem and he affirms our prayers, so his words are sweetened.  Look at the last 5 sentences of this Maamor in the Medresh Moshe.

To conclude, that on Rosh Hashanah we  include our desires in praise of God, that all the prosecuting angels by their very nature being angels have to agree with the praises of the Jewish people since these are not requests from God. 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s